DIFENZONE
Opis sredstva Fungicid za suzbijanje bolesti na jabuci.
Registarski broj UP/I-320-20/12-01/323

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE200,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE2,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)200,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE2,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice


Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Difenkonazol687119446-68-3250,00 g/lhttp://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

Jabuka
(Malus sylvestris)
krastavost (Venturia inaequalis), primjena: Primjenjuje se u količini 0,2 l/ha u razmacima od 10-14 dana ovisno o intenzitetu bolesti. Vrijeme primjene je od kraja cvatnje pa do početka dozrijevanja ploda (BBCH 71-79). Sredstvo se smije upotrijebiti najviše 4 puta tijekom jedne vegetacijske sezone. Utrošak vode: 300-1000 l/ha. Vrsta i način primjene: folijarno prskalicom.


Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
GHS07GHS07
GHS08GHS08
GHS09GHS09
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
H304Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H336Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P331NE izazivati povraćanje.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P403 + P233Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 066Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Datum registracije 23.1.2015.
Registracija važi do 31.12.2022.
 


Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/12-01/32323.01.201531.12.2022
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/32312.09.2016
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/32312.07.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/32325.10.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/32307.09.2021